Zespół Szkół Specjalnych prowadzi nauczanie i wychowanie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, jak również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, np.:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu
 2. niewidzące lub słabo widzące
 3. niesłyszące lub słabo słyszące
 4. z autyzmem.

Specjalne potrzeby edukacyjne zaspokajane są poprzez:

 1. zapewnienie kształcenia i umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności
 2. Udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej, rewalidacyjnej
 3. Tworzenie warunków umożliwiających indywidualizację nauczania
 4. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka
 5. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań ucznia, które mają umacniać jego wiarę we własne siły i osiągnięcie sukcesu
 6. Zapewnienie indywidualnej bądź grupowej pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 7. Tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
 8. Organizowanie nad uczniami opieki w czasie lekcji, podczas przerw międzylekcyjnych oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych poza siedzibą szkoły.

Zespół Szkół Specjalnych obejmuje kształceniem dzieci w wieku od 6 roku życia do 25 roku życia w poszczególnych etapach edukacyjnych:

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju od 0 do 6 roku życia
 2. Oddziały przedszkolne
 3. Szkoła podstawowa
 4. Szkoła przysposabiająca do pracy
 5. Branżowa szkoła I stopnia
 6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Od września 2009 roku również dopełnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju uruchomiliśmy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Wymagane dokumenty:

 1. Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Podanie od rodziców/opiekunów
 4. Skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu

Opcje Dostępności