Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

rozumiane jest jako wczesne oddziaływanie rewalidacyjno-wychowawcze stymulujące rozwój, obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy ZSS w Grójcu istnieje od 2009 roku. Działamy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 XI. 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz.U. z 2013 r. poz. 1257). Terapię prowadzimy na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna w miejscu jego zamieszkania. Obejmujemy opieką dzieci od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Terapia dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, może być prowadzona także w domu rodzinnym.

Co wczesne wspomaganie umożliwia dziecku?

● hamuje pogłębianie się niepełnosprawności, a czasem pozwala na całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian,  gdy nie są one jeszcze utrwalone

● stymuluje rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy

● pozwala na wykorzystanie potencjału dziecka w zakresie funkcji poznawczych, małej, dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji

● stwarza kontakty z rówieśnikami

● wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia

● zapobiega występowaniu nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka

● pomaga w budowaniu trwałej więzi z najbliższymi

● zwiększa sprawność w zakresie samoobsługi

Co wczesne wspomaganie umożliwia rodzicom?

● pomoc w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego

● pomoc w odpowiedniej organizacji środowiska domowego

● pomoc w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka zgodnych z jego możliwościami

● uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych

● kształtowanie pozytywnego kontaktu i relacji z dzieckiem

● naukę rozpoznawania zachowań dziecka i odpowiedniej ich interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie

● instruktaż i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych


W skład zespołu wwr wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

● pedagog

● psycholog

● logopeda / neurologopeda

● fizjoterapeuta

● terapeuta integracji sensorycznej

● terapeuta Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

● terapeuta stosowanej analizy zachowania (metoda behawioralna)

Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

● ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy psychologicznej, logopedycznej, ocena sfery ruchowej dziecka

● opracowanie i wdrażanie szczegółowego, wielospecjalistycznego i kompleksowego postępowania w sferze psychicznej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej

● śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka

● dostarczanie rodzicom informacji o możliwych formach pomocy oraz niezbędnych adresów

● pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji

Formy działalności wczesnego wspomagania rozwoju przy ZSS w Grójcu:

● zajęcia stymulujące ogólny rozwój dziecka

● zajęcia metodą behawioralną

● zajęcia logopedyczne

● rehabilitacja ruchowa

● terapia SI

● zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

● warsztaty dla rodziców

● działalność informacyjna (adres mailowy wwr.grojec@wp.pl – login i hasło u terapeutów)

Opcje Dostępności