Zespół Szkół Specjalnych

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu im. ks. J. Twardowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu im. ks. J. Twardowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie zapewniono dostępu do informacji przekazywanych perz różnice w kolorze,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-23. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, nauczyciel informatyki Tomasz M. adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer sekretariatu szkoły (48) 664-27-71 tel. kom 508-917-333. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu, ul. Polna 17, 05-600 Grójec

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. W budynku jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. W budynku są pochylnie. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Platformy są stosowane w samochodach szkolnych.
 4. Przy budynku jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można umówić tłumacza języka migowego.
 7. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu - Filia w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70 A, 05-660 Warka

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości.
 3. W budynku są pochylnie. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Platformy są stosowane w samochodach szkolnych.
 4. Przy budynku brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe – szkoła sąsiadująca: CKZiU Nowa Wieś 70, 05-660 WARKA
 5. Jest możliwość wejścia z psem asystującym.
 6. Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można umówić tłumacza języka migowego.
 7. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.