Zespół Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych prowadzi nauczanie i wychowanie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, jak również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, np.:

 • z dysfunkcją narządu ruchu
 • niewidzące lub słabo widzące
 • niesłyszące lub słabo słyszące
 • z autyzmem.

Specjalne potrzeby edukacyjne zaspokajane są poprzez:

 • zapewnienie kształcenia i umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności
 • Udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej, rewalidacyjnej
 • Tworzenie warunków umożliwiających indywidualizację nauczania
 • Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka
 • Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań ucznia, które mają umacniać jego wiarę we własne siły
 • i osiągnięcie sukcesu
 • Zapewnienie indywidualnej bądź grupowej pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 • Tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
 • Organizowanie nad uczniami opieki w czasie lekcji, podczas przerw międzylekcyjnych oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych
 • apewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych poza siedzibą szkoły.

Zespół Szkół Specjalnych obejmuje kształceniem dzieci w wieku od 6 roku życia do 25 roku życia w poszczególnych etapach edukacyjnych:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju od 0 do 6 roku życia
 • Szkoła podstawowa
 • Gimnazjum
 • Zasadnicza szkoła zawodowa
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Uzupełniające liceum w trybie stacjonarnym i zaocznym.


Od września 2009 roku również dopełnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych dla dzieci
o nieharmonijnym rozwoju uruchomiliśmy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.


Wymagane dokumenty:

 • Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Podanie od rodziców/opiekunów
 • Skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Grójcu