Pedagog Szkolny

Głównymi zadaniami, którymi pedagog zajmuje się na co dzień w pracy z dziećmi są:

  • Praca ogólnowychowawcza
  • Profilaktyka wychowawcza
  • Pomoc materialna
  • Indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna.

Praca ogólnowychowawcza polega między innymi na systematycznym monitorowaniu realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, na indywidualnej pracy z uczniem wagarującym, na prowadzeniu poradnictwa dla rodziców z zakresu udzielania porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym.

Jednym z zadań dotyczących profilaktyki wychowawczej jest dokładne poznanie dziecka, rozpoznanie jego indywidualnych potrzeb, rozpoznanie jego warunków życia i nauki. Dlatego też pedagog systematycznie współpracuje z nauczycielami i wychowawcami, organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów.

Pedagog szkolny dba o bezpłatne dożywianie uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w tym celu współpracuje ściśle z ośrodkami opieki społecznej. Organizuje pomoc materialną dla uczniów opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych, zastępczych, dysfunkcyjnych.

Zadaniem pedagoga jest współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego, wspierającymi szkołę, np. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, dzięki czemu uczniowie korzystają z bezpłatnego udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Są one organizowane dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Uzależnień przynosi efekty w postaci udziału naszych uczniów w bezpłatnych koloniach letnich.

Pedagog uczestniczy w pracy komisji stypendialnej, której praca polega na przyznawaniu stypendiów szkolnych dla naszych uczniów. Opiniuje także otrzymywanie stypendiów ze środków unijnych. Nadmienić należy, że wszystkie nasze dzieci korzystają z nieodpłatnego spożywania mleka na terenie szkoły. Otrzymują także dary z Caritas.

Z zakresu opieki psychologiczno – pedagogicznej na bieżąco udzielamy dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

Wszystkie obszary oddziaływań są ze sobą powiązane i służą kompleksowej pomocy dziecku i jego rodzinie.

Opcje Dostępności