OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu, ul. Polna 17

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1. Stanowisko pracy: główny księgowy Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu

2 .Wymiar etatu: pełny etat

3.Rodzaj umowy – umowa o pracę

Podstawowe obowiązki:

1.Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z ustawą o rachunkowości,

Finansach publicznych oraz innych przepisach obowiązujących

w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów Dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z przepisami w tym zakresie.

6. Sporządzanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

7. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

8. Terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

10.Sporzadzanie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz obowiązującej sprawozdawczości dla podatku od towarów i usług VAT ich weryfikacji oraz przekazywania do ewidencji powiatu.

11. Przygotowywanie projektu planów finansowych jednostki zgodnie z planowanymi wydatkami rzeczowymi dyrektora oraz zmian w planach finansowych,

Wymagane kwalifikacje:

Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

Wymagania niezbędne:

1. Minimum 3 – letni staż pracy w księgowości i inne uprawnienia zawarte w art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

2. Znajomość ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób

fizycznych, systemie ubezpieczeń społecznych, Karta nauczyciela, o systemie oświaty.

3. Umiejętność stosowania przepisów prawa.

4. Umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Excel, MS Word, Finanse, Vulcan.

5. Rzetelność, odpowiedzialność.

6. Sumienność i dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

1. CV.

2. Oryginał listu motywacyjnego.

3. Oryginał kwestionariusza osobowego.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia stwierdzającego odpowiednio 3-letnią lub 6-letnią praktykę w księgowości.

6. Oryginały ewentualnych referencji.

7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

8. Oświadczenia kandydata, że:

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Dokumenty należy składać do:

Sekretariat Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu, ul. Polna 17 w kopercie z napisem „konkurs na głównego księgowego” do dnia 30.06.2022r.do godziny 14:00

Dodatkowe informacje:

1. Oferty osób, które spełniły wymogi formalne przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

2. Oferty osób nie zakwalifikowanych, nie odebrane w ciągu 30 dni od daty Ogłoszenia informacji o wynikach naboru są komisyjnie niszczone. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.szkolaspecjalna.grojec.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu, ul. Polna 17.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Barbara Tybiszewska – dyrektor szkoły.


 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Opcje Dostępności