Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

  1. Data publikacji strony internetowej: 2010-05-10.
  2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

– Brak alternatywy dla treści nietekstowych – dokumenty PDF.

– Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu, sekretariat.zssgrojec@grojec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 6642771. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu, ul. Polna 17, 05-600 Grójec

W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
W budynku jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
W budynku są pochylnie. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Platformy są stosowane w samochodach szkolnych.
Przy budynku jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można umówić tłumacza języka migowego.
W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu Szkoła Filialna w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka

W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości.
W budynku są pochylnie. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Platformy są stosowane w samochodach szkolnych.
Przy budynku brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe – szkoła sąsiadująca: CKZiU Nowa Wieś 70, 05-660 WARKA
Jest możliwość wejścia z psem asystującym.
Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można umówić tłumacza języka migowego.
W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Instytucja nie posiada aplikacji mobilnych.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: