Zarządzenie Dyrektora ZSS - 15.04.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm.
zarządza się, co następuje:

1. Od dnia 19.04.2021r. do nauki w systemie stacjonarnym wracają oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w Grójcu, tj.: 3A, 5A, 4/6A, 6U, 6/8U oraz oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Filialnej w Nowej Wsi, tj.: „0”, 1AN, 2UN, 3UN, 8AN.

2. Do nauczania stacjonarnego wracają uczniowie realizujący nauczanie indywidualne na terenie placówki jak i w domu (dotyczy uczniów szkół    podstawowych), uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji nauczania zdalnego dla zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – wyłącznie na prośbę rodzica i udzielonej zgody dyrektora szkoły.

4. Placówki organizują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlica).

5. Zasady prowadzenia nauczania zdalnego nie zmieniają się – nauczyciele/specjaliści kontaktują się z uczniami za pomocą aplikacji Teams, poprzez email, telefonicznie.

6. Zarządzenie może być modyfikowane ze względu na dynamiczną sytuację
   epidemiologiczną kraju.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 19.04.2021r.